قرارگرفتن دامپزشكى در زير شاخه ى وزارت بهداشت

تقاضا دارم رسيدگى كنيد

متشكرم


آرمين همدانى نژاد    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست


یا

آدرس ایمیل شما بر روی سایت ما منتشر نمی شود. با این حال، مؤلف دادخواست تمامی اطلاعاتی که در این فرم ارائه کرده اید را می بیند.

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. To ensure you receive our emails, please add info@petitions24.com to your address book or safe senders list.
Facebook