برای یک رهبری واحد و یکپارچگی اتحاد مردمی درخواست برگشت شاهزاده به ایران و بدست گرفتن رهبری مردم را داریم

هم میهمان و مردم ایران با توجه به روشدن دست حکومت که برای حفظ نظام اسلامی حاضر به هرکاری هست و هرکسی را که لازم باشد قربانی این سیتم کثیف و ظالم میکند و با توجه به حرکت های اعتراضی مردم در گوشه و کنار ایران که برقم تلاش بسیار نتیجه کارآمدی نداشته و برای بثمر رسیدن این حرکتها و جلوگیری از اتلاف زمان و ندادن فرصت های بیشتری به این نظام بیمار لازمست که کلیه مردم به یک اتحاد و یک رهبری واحد برسیم و این فقط در گرو کنار گذاشتن سلیقه های سیاسی و جمع شدن زیر یک پرچم است .

اگر هنوز در وجود خود احساس ایرانی بودن میکنیم و اگر برای آینده خود و فرزندان مان نگرانیم و اگر ایران ویران شده وطن ماست پس برای یکبارهم شده از اختلافات دست برداریم و ریشه این انگل حکومتی را برای همیشه بعد از چهل سال رنج و بدبختی و فشارهای مختلف بخشکانیم. 

امروز این رهبری را بدور از جمهوری خواهی یا سلطنت طلبی میتوان به دستان شاهزاده سپرد و برای برگشت ایشان به وطن و حمایت از اتحاد بزرگ ملی اعلام آمادگی کرد به عنوان یک ایرانی که دقدقه سرزمین پدریم را دارم قبل چنگ انداختن روس و انگلیس و به باد دادن تمامی منابع ملی بدست حکومت اسلامی درخواست دارم تا برای این یکپارچگی دست در دست هم داده و شرایط برگشت شاهزاده را فراهم کنیم.

به امید آزادی ایران و ایجاد دموکراسی برای تمامیت سرزمینمان 

#شاهزاده#به#ایران#برگرد# 

امضای این دادخواست


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. To ensure you receive our emails, please add info@petitions24.com to your address book or safe senders list.

تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook