اعتراض دامپزشکان به مصوبه نظام پزشکی


جمعی از دامپزشکان و دانشجویان    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست


یا

مؤلف دادخواست تمامی اطلاعاتی که در این فرم ارائه کرده اید را می بیند.
Facebook