درخواست تغییر ابلاغ ساعات کاری جدید مراکز درمان سوء مصرف مواد

new1.jpg

به نام خدا

معاونت محترم درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مدیرکل محترم دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

ریاست محترم سلامت روان و درمان اعتیاد و کاهش آسیب

 

احتراماً    به استحضار میرساند

در سالیان قبل و تا بهمن ماه سال 1396، خدمات درمان در تعدادی مراکز سوء مصرف مواد با ساعات کاری پیوسته ارائه میگردید تا اینکه با ابلاغ ساعات کار جدید، زمان ارائه خدمات در این مراکز در دو زمان مجزا از ساعت 9 الی 13 و ساعت 16 الی 20 تغییر داده شد و این مراکز نیز به اجبار خدمات خود را در این ساعات ارائه مینمایند لیکن حضور کارکنان در محل کار خود در زمانهای مذکور عمدتاً به لحاظ بعد مسافت محل زندگی تا محل کار در شهر پر ترافیک تهران معضلات فراوانی را بهمراه داشته و از طرف دیگر این رفت و آمدهای اضافی هرچند که مسافت کوتاهی باشد، بار مالی مضاعفی را علاوه بر مشکلات اقتصادی فعلی بر دوش کارکنان قرار میدهد و هم چنین مشکلات دیگری از جمله مراقبت از فرزندان و سایر موارد مربوط به نگهداری خانه را بوجود آورده است، ضمن اینکه ساعات کاری مذکور در خدمات پیوسته که لازم است به بعضی از بیماران ارائه شود نیز اختلال ایجاد مینماید.

اکنون با عنایت به موارد مذکور استدعا دارد دستور فرمایند موضوع ساعات کاری مورد بررسی مجدد قرار گرفته و با در نظر گرفتن شرایط کاری کارکنان این مراکز که اکثراً از قشر زحمتکش بانوان تشکیل میگردد دستورات شایسته در جهت تغییر زمان کاری مراکز بر طبق روال کاری و دستورالعمل های سابق صادر فرمایند.

 

با تقدیم احترام مجدد

پرسنل مراکز درمان سوء مصرف مواد

 

 


مراکز درمان سوء مصرف مواد    تماس با مؤلف دادخواست

Facebook